en dame i rullestol snakker med en saksbehandler
Søker og saksbehandler

BPA står for brukerstyrt/borgerstyrt personlig assistanse. BPA innebærer at man påtar seg et ansvar for å rekruttere, lære opp og veilede sine personlige assistenter i dagliglivet.

BPA-skolen

Her har vi laget en ressursside for BPA-søknader. Denne er åpen for alle! 

Til søker – Siden er åpen for alle interesserte/søkere. 

Til kommunen – Siden henvender seg hovedsakelig til kommunene som skal sikre god veiledning til innbyggerne generelt og personer som kan tenke seg å søke om BPA. Vi anbefaler at dere bruker nettsiden www.snakkombpa.no som kan bidra til bedre dialog mellom søker og saksbehandler i BPA-saker. Gratis!

Hvem kan søke om BPA?

Alle kan søke den kommunen de oppholder seg i om BPA, helt uavhengig av alder, type funksjonsnedsettelse og boform. Dersom du er usikker på om du vil eller kan lede BPA-ordningen helt på egenhånd, kan du likevel søke om BPA. Det er mulig å ha BPA også om du trenger en person til å lede ordningen sammen med deg (jf. rundskriv I-15/2005).

Kommunen har plikt til å veilede

Kommunen har plikt til å veilede deg om rettigheter og muligheter med å organisere din assistanse som BPA.

VEILEDNING I SØKNADSPROSESSEN

Se vår informasjonsfilm om BPA for barn, ungdom og unge voksne:

BPA for barn og ungdom med assistansebehov

Snakk om BPA!

Alle som melder et behov for personlig assistanse har rett til å få informasjon om rettigheter og muligheter i sin sak. Derfor må kommunene være gode på BPA for å gi tilstrekkelig informasjon til alle.

Kommunen skal ivareta sin plikt til å tilby personlig assistanse (BPA)

Etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-8 har kommunen plikt til å tilby brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Uavhengig av om søkeren omfattes av rettigheten i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 d, eller ikke, skal kommunen ha et tilbud om at tjenestene skal kunne organiseres som BPA (www.helsedirektoratet.no).

Informasjon på nettsider

Kommunens nettsider skal gi riktig informasjon om BPA! BPA-skolen erfarer at flere kommuner gir misvisende, mangelfull og feil informasjon om rettigheter og muligheter til å etablere BPA-ordninger. Andre er gode!

Se vår PDF-fil med sjekkliste og råd for kommunale nettsider BPA her:

Prøv vårt gratis BPA-testverktøy som kan brukes i søknadsprosessen.

Illustrasjon til del 2 - Snakk om BPA
Saksbehandler gir veiledning om hva som er personlig assistanse og hva som er annen bistand.
Saksbehandler veileder om ulik type assistanse som kan inngå i BPA

Når saksbehandler i kommunen skal veilede søkere om BPA kan det hende man opplever å snakke forbi hverandre. Derfor har vi laget et gratis verktøy som kan brukes i dialog mellom søker og saksbehandler: www.snakkombpa.no

Mer om testverktøyet
Illustrasjon - du som kan lede din egen BPA-ordning bilde av en dame i rullestol. Hun har rosa hår og sorte klær med rosa t-skjorte inni.
  • Testverktøyet skal gi tilstrekkelig, god informasjon om rettigheter til søkeren
  • Testverktøyet gir mulighet for at søker kan gjøre en egenvurdering av om BPA er aktuelt, eller det kan brukes sammen med saksbehandler for å kartlegge f.eks. hvor mange timer med assistanse som trengs
Illustrasjon til del 3 - Snakk om BPA
Bildet illustrer ulik form for personlig assistanse til daglige gjøremål og det som er symbol for helsetjenester.
Hva er personlig assistanse og hva er helsehjelp?
Illustrasjon - BPA med et barn og en medarbeidsleder
  • Deretter blir testen rettet mot brukerstyring, vilje og evne til å lede en ordning selv eller sammen med en såkalt medarbeidsleder
  • Til slutt vil testen gi informasjon om opplæring i arbeidslederrollen og samarbeid med arbeidsgiver
  • Utskrift av testresultatene er mulig å bruke som grunnlag for videre dialog
Illustrasjon til del 4 - Snakk om BPA
En lekeplass viser flere barn som leker sammen. En jente har med seg en assistent på lekeplassen.
BPA øker muligheten til å ha et aktivt liv og delta på alle samfunnets arenaer.

Råd fra BPA-skolen til kommunene:

Har kommunen vilje til å sikre god BPA?

Vi i BPA-skolen reiser ut til mange kommuner og ser hvor viktig det er at det settes av tid og ressurser for at BPA skal være et reelt alternativ til øvrige tjenester i kommunen, der det også fungerer etter intensjonen. Det vi erfarer er at det kan jobbes med kultur, ledelse, budsjetter, kompetanse og vilje til BPA for at det skal satses på og fungere godt.

Kultur

Å skape god BPA-kultur handler om å framsnakke BPA og søke kunnskap, i tillegg til å gi rom for erfaringsutveksling. Det handler også om at ressurser settes av til at den som skal følge opp individuelle BPA-ordninger har kapasitet til og kompetanse om dette, blant annet om hva intensjonene med BPA er.

Kunnskap

Kunnskap om og erfaring med BPA er avgjørende. Det er ikke rart at Rokkansenterets rapport om rettighetsfestingens betingede suksess hadde kategorier som «aldri-kommuner» og «alltid-kommuner». For hva er det som ofte bidrar til at folk tør å gjøre noe nytt? Jo, både kunnskap og nedbygging av motvilje eller usikkerhet med hensyn til om man kan få nye måter å gjøre ting på til å fungere. Jo mer kunnskap og erfaring en kommune etablerer i sin stab – jo mer vilje til å tildele BPA vil det antageligvis bli. Se til nabokommunen, erfarne BPA-aktører, bestill kurs og ta eierskap til BPA-verktøyet lokalt.

Veiledning og dialog

Kommunens veiledning til søkere som vil ha BPA kan gjennomføres ved å benytte dialogverktøyet www.snakkombpa.no i dialogen mellom søker og saksbehandler.

Vilje og evne

Vi i BPA-skolen har møtt så utrolig mange flotte BPA-ordninger der alt fungerer som det skal. Vi heier på alle som vil være med på å sikre at BPA får et skikkelig fotfeste, enten det er kommunen selv eller private leverandører som står for tjenesteytingen.

Skriv gjerne til oss om du har erfaringer som du ønsker å dele om arbeidsgivers rolle. Send en e-post til hege@bpa-skolen.no

Ressurser:

Helsedirektoratets opplæringshåndbok i BPA

Rundskriv om BPA:

Regelverk i saksbehandling av BPA, 2020:

Pasient- og brukerrettighetsloven

Helse- og omsorgstjenesteloven

Forvaltningsloven

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *