En personlig assistent og arbeidslederen står foran et stort bilde inne i Rådhuset i Oslo. Assistenten har en bærepose i hånda og lener seg mot arbeidslederen mens de analyserer maleriet sammen.

BPA-skolen ønsker å være bidragsyter til at alle personlige assistenter skal kunne ta eierskap til denne flotte yrkestittelen!

Dette er en ressursside til deg som ønsker å fordype deg i yrkesrollen din.

Hva er BPA-yrket?

BPA er skapt av og for funksjonshemmede som vil ta eierskap i sitt liv gjennom arbeidsledelse og brukerstyring. BPA-ordningen kan øke muligheten til personens selvbestemmelse, selvledelse og et aktivt liv i samfunnet.

BPA er personlig assistanse og kan se forskjellig ut i ulike menneskers liv. Arbeidsleder rekrutterer og lærer opp en personlig assistent eller et team.

En arbeidsleder er en som leder BPA-ordninga på egenhånd. Samtidig er det også mulig at du er ansatt i en ordning hvor assistansemottaker har en medarbeidsleder som bistår i ledelsen. 

Illustrasjon - BPA med medarbeidsleder
Far kan være medarbeidsleder til sitt barn

Medarbeidsleder kan f.eks. være en mor eller en far som leder assistansen til sitt barn. Det kan også være en oppnevnt som verge eller fullmektig for en person med kognitive utfordringer. Vergen da kan ha rollen som medarbeidsleder i hovedpersonens BPA-ordning. Det er viktig med rolleavklaringer i disse BPA-ordningene, slik at du som ansatt ved hvem som bestemmer hva.

Solidaritet

Selv om du har en arbeidsleder som er god til å lede, og som har et aktivt liv der du har en meningsfull jobb og en spennende arbeidshverdag, så kan det være andre som har utfordringer i sin jobb. I solidaritet med både arbeidsledere og assistenter tenker jeg at det er viktig at vi snakker fram de gode rammene for BPA-ordningen. Og at vi blir gode til å se hva som handler om strukturelle utfordringer (hva arbeidsgiver bør stille opp med av IT-verktøy og veiledning m.m., hva som handler om kommunal praksis, konsesjoner for hvordan BPA driftes, fagforeningenes tariffavtaler osv.) og hva som er relasjonelle utfordringer mellom to eller flere personer.

Illustrasjon til test del 4 - Snakk om BPA

Plikter, rettigheter og muligheter i yrket

Du har en del rettigheter og plikter i yrket som assistent, mens arbeidsleder også har rettigheter og plikter som skal ivaretas. Denne balansen er viktig å finne ut av i hver enkelt BPA-ordning. Dere har rett til å få opplæring, og kan be om opplæring fra arbeidsgiver.

Arbeidsgiver har blant annet plikt til å sikre at BPA-ordningen er forsvarlig. 

1. At tjenestene som ytes er forsvarlige, herunder at det er gitt tilstrekkelig opplæring for å utføre oppgavene på en god måte. 

2. At arbeidsmiljøet er forsvarlig, herunder at det gjennomføres medarbeidersamtaler, internkontroll (risikoanalyse) m.m.

Illustrasjon til test del 6 - Snakk om BPA

Ansettelse

Du har rett til en skriftlig arbeidsavtale og skal normalt få en fast ansettelse. Mange er i tillegg tilkallingsvikarer ved siden av fast stilling. Du skriver ansettelseskontrakt med arbeidsgiver (kommunen eller leverandør eller arbeidslederens eget selskap). 

Arbeidsgiver er den eneste som formelt kan ansette og gi oppsigelse til en assistent. Arbeidslederens plikter er blant annet å rekruttere og gi opplæring og veiledning til assistenter. 

Vedtaket fra kommunen forteller hvor mange timer assistanse som er innvilget. I tillegg står det hva slags assistanse som er innvilget. Dette er et personlig dokument som eies av assistansemottakeren, og du som er assistent får ikke innsyn i  enkeltvedtaket om BPA. 

Dokumenter som regulerer jobben:

 1. Arbeidskontrakten 
 2. Stillingsbeskrivelsen 
 3. Taushetserklæringen 
 4. Eventuelle tariffavtaler med fagforening 
 5. Arbeidsplanen
 6. Eventuelle ukeplaner og dagsplaner
Illustrasjon til test del 9 - Snakk om BPA
Arbeidsplaner

Arbeidsleder vil få opplæring i sin rolle og sine oppgaver med å administrere timene i vedtaket.

At du er ansatt hos en arbeidsgiver gir deg økt trygghet i jobben. For eksempel om du skulle oppleve at BPA-ordningen til din arbeidsleder opphører, så skal du ha mulighet til å få tilbud om et nytt arbeidssted før evt. oppsigelse.

Arbeidsleder leder det daglige samarbeidet og vil avtale med arbeidsgiver hvorvidt det er ønskelig med mer støttefunksjoner. For eksempel varierer det om arbeidsleder holder medarbeidersamtaler med sine ansatte alene eller med representant fra arbeidsgiver. 

Arbeidsmiljøloven og ferieloven gjelder i BPA-ordninger så vel som i alle andre yrker i Norge. Her har du en del rettigheter som arbeidsleder skal ta hensyn til i planleggingen av arbeidet. Du skal også medvirke til at samarbeidet fungerer slik at det er trygt, forutsigbart og meningsfullt å gå på jobb.

I arbeidsmiljøloven §1-1 står det at arbeidsmiljøet skal være helsefremmende

– Hvordan sikrer dere et godt arbeidsmiljø?

20 rettigheter du har som arbeidstaker

*Noen av rettighetene er uttalt i arbeidsmiljøloven, mens andre rettigheter er et resultat av arbeidsgivers plikter overfor sine arbeidstakere. Les mer hos arbeidstilsynet om du vil. Merk at nr. 20 reguleres i tariff- og arbeidsavtaler.

 1. Du har rett til å ha et fullt forsvarlig arbeidsmiljø
 2. En meningsfull og helsefremmende arbeidssituasjon
 3. Du skal få opplæring, øvelse og instruksjoner i å utføre jobben din trygt
 4. Du har rett til en skriftlig arbeidsavtale
 5. Hovedregelen er at du skal ha fast ansettelse
 6. Medvirkningsrett
 7. Rett til faglig og personlig utvikling i jobb
 8. Forutsigbarhet i jobb (når du skal jobbe, når du har fri)
 9. Overtidsbetaling
 10. Krav på attest ved avsluttet arbeid
 11. Oppsigelsesvern
 12. Oppsigelse skal være saklig begrunnet og skriftlig
 13. Vern mot gjengjeldelse ved varsling om kritikkverdige forhold
 14. Sykepenger og oppfølging
 15. Trygderettigheter
 16. Ferie og feriepenger (utbetales etter første opptjeningsår)
 17. Obligatorisk tjenestepensjon
 18. Yrkesskadeforsikring i jobb
 19. Rett til å organisere seg
 20. (ingen rett, men helge- og helligdagstillegg avtales normalt i arbeidsavtale/tariffavtale)

Kilder: Arbeidsmiljøloven, arbeidstilsynet

Trygge arbeidsvilkår er viktig!

5 plikter du har som arbeidstaker:

 1. Du skal medvirke til gjennomføringen av HMS-tiltak og delta i det organiserte vernearbeidet
 2. Du har plikt til å varsle hvis du vet at trakassering eller diskriminering skjer på arbeidsplassen
 3. Du skal «varsle rett tjenestevei» (gå til nærmeste leder først)
 4. Du skal melde fra til arbeidsgiver dersom du blir skadet i arbeidet eller pådrar deg sykdom som du mener skyldes arbeidet eller forholdene på arbeidsplassen
 5. Du har plikt til å delta i oppfølgingsplaner ved din egen sykemelding

Som personlig assistent yter du personlig assistanse som (er regulert i helse- og omsorgstjenesteloven, som igjen) gir deg plikter etter helsepersonelloven:

 1. Du har taushetsplikt (Helsepersonelloven)
 2. Du har opplysningsplikt i visse situasjoner (Helsepersonelloven)

Taushetsplikten

Taushetsplikten gjelder i BPA-ordningen. Det viktig å få god opplæring i hva taushetsplikten handler om og mulighet til å snakke med arbeidsleder om avklaringer mellom dere i det daglige samarbeidet, fordi du har et yrke der du følger personen i sitt liv og dere kan møte på ulike situasjoner der taushetsplikten blir satt på prøve. Da er det nyttig å ha snakket på forhånd om hva som forventes av deg. Det er dessuten mulig at arbeidsleder fritar deg helt eller delvis fra taushetsplikten. 

NB! Dette fritaket kan trekkes tilbake når som helst, så det er viktig å bli trygge på hverandre slik at man ikke gjør feil. Det er strenge regler når det gjelder taushetsplikt. Siden BPA er en ordning der du følger med ut i samfunnet og assisterer, blir det viktig å snakke om hva dette gir rom for av mulige løsninger.

– Er det sånn at din arbeidsleder syns det er OK å fortelle at du er assistent, så kanskje det kan gjøre en forskjell for hvordan du bærer yrkestittelen? Det er uansett opp til arbeidsleder å bestemme. I følge Helsedirektoratets kurs i BPA på nett så har arbeidsleder taushetsplikt om sine ansatte også. Dette bør dere derfor snakke med arbeidsgiver om, for å avklare hva dette innebærer.

Opplysningsplikt

«Helsepersonell skal på eget initiativ, varsle politi og brannvesen dersom det er nødvendig for å avverge alvorlig skade på person eller eiendom.

Helsepersonell skal, uten hinder av taushetsplikt, og på eget initiativ umiddelbart melde fra til barneverntjenesten: 

 • Når det er grunn til å tro at et barn blir eller vil bli mishandlet, utsatt for alvorlige mangler ved den daglige omsorgen eller annen alvorlig omsorgssvikt,
 • Når det er grunn til å tro at et barn har en livstruende eller annen alvorlig sykdom eller skade og ikke kommer til undersøkelse eller behandling, eller at et barn med nedsatt funksjonsevne eller et spesielt hjelpetrengende barn ikke får dekket sitt særlige behov for behandling eller opplæring,
 • Når et barn viser alvorlige atferdsvansker i form av alvorlig eller gjentatt kriminalitet, misbruk av rusmidler eller en annen form for utpreget normløs atferd,
 • Når det er grunn til å tro at et barn blir eller vil bli utnyttet til menneskehandel.

Dersom ett av disse vilkårene er oppfylt, skal helsepersonell umiddelbart melde fra til barneverntjenesten. Helsepersonellet kan ikke selv velge mellom å gi opplysninger eller ikke dersom vilkårene for opplysningsplikt er oppfylt.» utdrag slutt. Kilde: Helsedirektoratet

Samarbeid og muligheter

BPA-skolen tilbyr flere verktøy for å skape en god kultur i BPA-ordningene. 

En god kultur i BPA-ordningen starter med å snakke om hva slags verdier man har til felles og hva som skal styre samarbeidet. Så kan man analysere om dette faktisk stemmer med praksis – at verdiene kommer til uttrykk i samarbeidet.

Illustrasjon til test del 8 - Snakk om BPA. En assistent og arbeidsleder ser på flere bilder som viser en dusj, en tallerken med kniv og gaffel, en vaskebøtte og vaskekost på ett nivå og et symbol for helsetjenester på et annet nivå.
Sjef i eget liv (illustrasjoner av Johan Reisang og Ela Buria)

Det er viktig å alltid respektere brukerstyringa. Å ha et meningsfullt arbeid kan for mange bety muligheten til å snakke med både leder og kolleger. Med klare rammer for hva som er greit å dele med kollegene, vil åpenhet og medvirkning kunne bidra til trivsel og fellesskap.

Bestill et kurs om dere vil lære mer.

Veivalg

Med årene har BPA-skolen fått økt innsikt i dilemmaer, muligheter og regler som vi gjerne vil gi deg mulighet til å utforske på egenhånd. Vi har laget noen refleksjonskort i samarbeid med Fagforbundet, som kan være mulige å ta i bruk for å diskutere generelle utfordringer i BPA. Disse finner du nederst på siden.

Holdninger og gjensidig respekt

Marte Saugestad og Hege W. Larsen intervjuet Arne Lein, tidligere Forbundsleder i NHF om samarbeid og trygghet i BPA-ordningen.

Eierskap til BPA-yrket!

Kanskje er det mest viktig for deg som assistent å være søkende og reflektert? Det å ha mulighet til å drøfte din yrkesutførelse med arbeidsleder og andre assistenter og med arbeidsgiver kan gjøre stor forskjell for om du trives og blir i jobben over tid. Du har rett til medvirkning i jobben din (jf. AML).

Din rett til opplæring i BPA-yrket

Kommunen har et ansvar for forsvarlighet i tjenestene som arbeidslederen din har, og forsvarlighet i arbeidsmiljøet for deg som jobber i BPA-ordningen.

For at du skal kunne yte god assistanse er du nødt til å få tilstrekkelig opplæring i oppgavene, som gis av din arbeidsleder. I tillegg skal du ha mulighet til å lære deg pliktene og rettighetene dine i jobb. Det kan BPA-skolen gi i form av kurs eller du kan be om opplæring av arbeidsleder og arbeidsgiver. 

Kommunen har et overordnet ansvar for sikre at du har fått god nok opplæring i jobben din. Særlig viktig er det med opplæring i oppgaver som ikke normalt er å anse som personlig assistanse, men som helsehjelp, dersom dette er inkludert i BPA-ordningen. Da kan en lege, sykepleier eller annet helsepersonell gi dere nødvendig opplæring. Bildet nedenfor er hentet fra www.snakkombpa.no, en nettside vi har laget for å gi veiledning om BPA-ordningen. Siden er gratis å bruke for alle og her får du kunnskap om hva som er personlig assistanse og hva som defineres som helsehjelp.

Illustrasjon til test del 3 - Snakk om BPA

Bemanning

Det er arbeidslederens ansvar å sikre nok vikarer i sin BPA-ordning. Arbeidsgiver samarbeider ofte med arbeidsleder dersom det blir fravær blant en eller flere ansatte i en periode. Enkelte arbeidsgivere har vikarer som kan tre inn i en BPA-ordning ved behov. I en akutt situasjon kan arbeidsgiver beordre deg på jobb, men over tid skal det utarbeides arbeidsplaner som sikrer at du har en forsvarlig arbeidsmengde og arbeidstid, og at det er nok vikarer å velge blant. Et viktig forhold å ta hensyn til her er bruk av overtid. Det er ikke lov å planlegge overtid, dette skal kun brukes når det er helt nødvendig.

I ytterste konsekvens vil en arbeidsleder som mangler assistenter ved sykdom, kunne kontakte sin kommune og ha rett til å få det som da omtales som «nødvendig helsehjelp», som betyr at f.eks. hjemmetjenesten kan utføre de oppgavene som trengs. Noen arbeidsledere har muligheten til å benytte nærstående som tilkallingsvikarer, men ikke alle (les mer om dette i Rundskriv I-9/2015).

Vi anbefaler at dere snakker om rutiner ved sykdom og forventningene arbeidsleder har til deg/dere som ansatt(e) ved sykmelding i teamet. Noen jobber i store team, andre jobber i mindre BPA-ordninger, med færre «å spille på» ved sykdom. I tillegg har flere personlige assistenter studier, annen deltidsjobb og forpliktelser utenom assistentjobben. Mulighetene for god og forsvarlig drift av BPA-ordningen ved sykdom hos ansatt(e), påvirkes av handlingsrommet arbeidsleder har til å bemanne «ledig arbeidstid» på en måte som også inkluderer forsvarlighet i assistansen som skal ytes. Faste ansatte kjenner ofte jobben godt og kan i de fleste tilfeller kunne gjøre en god jobb for en kollega i en periode. Hva slags kultur er det der dere jobber? Er dere fleksible for hverandre? Har dere rutiner, kontaktpunkter og møter med rom til å medvirke til en felles forståelse for hva som er gode løsninger i situasjoner som dette? Lykke til!

Sykemelding og egenmelding

Arbeidsleder og arbeidsgiver skal få beskjed om du benytter egenmelding. Hvordan dere melder om egen sykdom/barns sykdom, skal være avtalt i rutinene der du jobber. Ved langtids sykemelding fra din fastlege skal arbeidsgiver følge opp deg som arbeidstaker. Du skal møte opp til samtaler og det skal vurderes om  arbeidet kan tilrettelegges for at du skal kunne stå i jobb. Rettigheter og plikter som arbeidstaker har, kan du lese mer om hos www.arbeidstilsynet.no

Idébanken har mye viktig informasjon her

Til deg som vil lese og lære mer om BPA:

 1. Internett-ressurser for personlige assistenter 
  1. arbeidstilsynet.no gir deg masse nyttig informasjon om normale regler i norsk arbeidsliv, som du er en del av. Dersom arbeidsgiver skal søke om dispensasjon fra Arbeidsmiljølovens §10 om arbeidstid, kontaktes Arbeidstilsynet. Evt. søkes det direkte hos en fagforening som har tariffavtale med din arbeidsgiver (f.eks. har ULOBA avtale med Fagforbundet). 
   1. Eksempelvis: Et team med 8 assistenter skal jobbe lengre vakter enn hva arbeidsmiljøloven åpner for, og det søkes derfor etter dispensasjon fra loven hos arbeidstilsynet. Dette må dere ansatte selv gå med på for at det skal godkjennes.
  2. Jobbannonser for BPA-jobber finner du her: 
   1. nav.no
   2. finn.no
   3. jobbnorge.no
   4. jobbsafari.no
   5. Hos de ulike leverandørene kan du finne jobbannonser.
  3. Interesseorganisasjoner som jobber med BPA-rammeverk 
   1. I Norge har vi to idelle aktører som er arbeidsgivere i BPA-markedet; JAG assistanse og ULOBA
   2. I tillegg finnes sterke interesseorganisasjoner som påvirker hvordan BPA-ordninga formes i Norge, blant annet Norges Handikapforbund og Fellesorganisasjonen for Funksjonshemmede
   3. Fagforeningene jobber for å sikre gode arbeidsvilkår for assistenter. Her finner du Fagforbundet.
   4. Arbeidsgiverorganisasjonene sikrer arbeidsgiverens rettigheter og plikter: 
    1. KS er hovedorganisasjon for kommunal sektor
    2. Virke, NHO og Spekter er hovedorganisasjoner for privat sektor.
  4. På Facebook finnes åpne og lukkede BPA-sider/ grupper du kan følge/være med i diskusjonsforum: 
   1. BPA Norge
   2. BPA-skolen
   3. BPA-portalen
   4. Personlig assistent i Fagforbundet
  1.  
 2. Lovverk finner du på www.lovdata.no:
  1. Helse- og omsorgstjenesteloven regulerer BPA for alle som skal søke om å organisere sin egen assistanse fra kommunen.
  2. Pasient- og brukerrettighetsloven er med på å sikre rettigheter for alle som søker om BPA.
  3. Rundskriv I-20/2000 , I-15/2005 og I-9/2015 handler om BPA.
  4. Arbeidsmiljøloven gjelder for alle personlige assistenter.
  5. Ferieloven gjelder for alle personlige assistenter.
  6. Helsepersonelloven gjelder for alle som yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven. Loven er «profesjonsnøytral» og vil derfor omfatte personlige assistenter i BPA, i tillegg til autorisert helsepersonell som jobber som sykepleiere, helsefagarbeidere, vernepleiere m.m. Assistentene har plikter og rettigheter etter denne lov, f.eks. taushetsplikten og opplysningsplikten. I tillegg påvirkes bestemmelser i denne loven noen ganger av brukerstyringen i BPA. BPA er f.eks. unntatt dokumentasjonsplikt, med mindre det er spesielle hensyn som gjør det nødvendig for å sikre forsvarlighet i enkelte oppgaver i enkelte BPA-ordninger.
  7. Forvaltningsloven vil gjelde søknader om BPA og saksgangen.
  8. Standard Norge er en aktør som har vært med på å utarbeide en offentlig standardkontrakt på BPA. Den brukes av kommunen når den gir fra seg arbeidsgiveransvaret til en privat aktør (leverandør). Norsk Standard NS 8435 er en standard mal på avtale mellom arbeidsgiver, arbeidsleder og kommunen.
  9. NOU 2021:11 Selvstyrt er velstyrt – er en norsk offentlig utredning med forslag til forbedringer i ordningen med brukerstyrt personlig assistanse
  10. Øvrige ressurssider om BPA-lovverk og rammer er FN-konvensjonen om rettigheter for mennesker med funksjonsnedsettelser (CRPD), www.helsedirektoratet.nowww.regjeringen.no, www.helsenorge.no, www.arbeidstilsynet.no
 3. www.snakkomBPA.no er en gratis nettside som er laget for å styrke dialogen mellom søkere og saksbehandlere i BPA-saker. 
 4. Varslings- og klageinstanser du bør kjenne til: For personlige assistenter gjelder plikten til å varsle dersom det skjer f.eks. trakassering, utpressing eller mobbing i jobben. De skal gå til nærmeste leder først (arbeidslederen) og søke å løse konflikten på et lavest mulig nivå, før de går videre oppover i organisasjonen. Når noen varsler arbeidsgiver kan det hende Arbeidstilsynet trekkes inn. Saker kan ende i rettssystemet.
 5. Som de fleste er kjent med vil folk som ikke får innvilget søknad om BPA  ha rett til å klage. Klagens sendes til kommunen, som sender klagen videre til Statsforvalteren hvis de ikke endrer sin avgjørelse selv.
 6. Opplæringsmuligheter i BPA
  1. BPA-skolen tilbyr opplæring for assistenter, arbeidsledere og saksbehandlere. Vi har egne kursmoduler rettet mot ulike BPA-ordninger.
  2. Våre kursmoduler finner du her. 
  3. Gratis BPA-introduksjonskurs for deg, har vi laget sammen med Fagforbundet på på www.fagifokus.no.

Midler til opplæring?

Arbeidsgiver skal sikre deg tilstrekkelig opplæring. Dette kan gjøres både i form av kurs, daglige instrukser fra arbeidsleder og egne fagdager. Om du ønsker kurs hos BPA-skolen eller trenger opplæring i medisinhåndtering, hjelpemidler, tilrettelegging i jobb, faglig påfyll fra helsepersonell i relevante arbeidsoppgaver, smittevern (f.eks. koronatiltak) m.m., skal arbeidsgiver dekke dine utgifter slik at du får gjort din jobb forsvarlig.

Fagforeninger kan tilby å dekke din opplæring som medlem. I tillegg har Statsforvalteren et innovasjons- og kompetansetilskudd, som din kommune kan søke på for å sikre opplæring i en BPA-ordning. Dette kan gi deg og arbeidsleder opplæring, oppfriskningskurs m.m.

Se gjerne ulike dokumentarer på Youtube om BPA:

 1. Ed Roberts (IL-bevegelsens far) – Free Wheeling 
 2. Intervju med Bente Skansgård – Pionér og BPA-ordningens mor i Norge. Intervjuet er laget av ULOBA.
 3. Dokumentaren «Brevet til Jens» og flere videosnutter av eller med filmskaper Mari Storstein som blant annet står bak serien «Søsken».
 4. Intervju med personlige assistenter om yrket finnes det mye av på www.youtube.no fra MS-foreningen, Uloba, osv.
 5. En humoristisk vri på assistentyrket finner du på svensk, fra «Brukaren och assistenten» og på norsk; NRK med Robert Stoltenberg og Monica Haugen.
 6. BPA-skolens videosamtale med Hege Larsen og Inger Lise Martinsen finner du på youtube.

Faglitteratur/forskning/erfaringsrapporter

Det finnes mange forskningsrapporter gjort av Ole Petter Askheim, Ingrid Guldvik, Jan Andersen og Ingvild S. Begg ved Østlandsforskning (f.eks. «Fra lydighet til Lederskap»). Hvis du googler disse navnene + BPA vil du få flere treff. Etter at Østlandsforskning ga stafettpinnen videre til Rokkansenteret, har de gitt ut en rapport om erfaringer med rettighetsfestingen av BPA. Flere rapporter er også utført av NHF, ULOBA og JAG assistanse.

Hvordan få sterkere påvirkningsmulighet i BPA-bransjen?
 1. Bli gjerne mer kjent med Independent Living-bevegelsens grunnpillarer om BPA. Les mer på www.uloba.no, eller se www.independentliving.org
 2. Du kan påvirke lokalpolitiske avgjørelser f.eks. ved å delta i politiske åpne møter, engasjere deg i arbeidet til interesseorganisasjonene.
 3. Assistenter har rett til å organisere seg om de vil stå sterkere i jobben og være med på å sikre at fagforeningene kan jobbe fram gode tariffavtaler med hovedorganisasjonene Virke og NHO (for private leverandører i BPA), samt KS (for kommunene som er arbeidsgiver i BPA)

Hva kan du gjøre for å påvirke din jobb? 

Du har medvirkningsrett og -plikt i din jobb. Det betyr at du skal bidra til at arbeidsmiljøet er godt og at tjenestene du er med på å levere skal være forsvarlige. Dette dreier seg om samarbeid og opplæring fra arbeidsleder og arbeidsgiver. Be om mer opplæring om det trengs. Benytt deg av verktøy som medarbeidersamtalene og personalmøter hvis du vil påvirke hvordan arbeidssituasjonen din er. Respekter brukerstyringen og bruk stemmen din. 

Bestill gratis refleksjonskort på www.fagforbundet.no om du er medlem. 

Spørsmål assistenter kan stille seg er f.eks.:

 1. Kan jeg si nei til å utføre enkelte oppgaver i jobben?
 1. Når er det greit at jeg tar kontakt med arbeidsgiver direkte?
 2. Kan jeg diskutere yrkesrollen med andre uten å bryte taushetsplikten?

Svar:

 1. Ja, du kan si både ja og nei til oppgaver i jobben. Dette bør avklares så tidlig som mulig for å unngå feilansettelser. Husk at opplæring blir gitt i jobben og at du har mulighet til å sette grenser. Dette er grunnen til at jobbintervjuet skal handle om å bli kjent med oppgavene og forventningene til deg som arbeidstaker før du evt. får tilbud om jobb og takker ja. Det anbefales at arbeidslederen legger frem en stillingsbeskrivelse før eller under intervjuet, slik at du kan lese gjennom hvilke oppgaver du vil få og samtidig spille inn hva du tenker at du kan mestre og eventuelle forbehold eller spørsmål. Dersom du f.eks. har helseutfordringer som det bør tas hensyn til, har du rett til en trygg arbeidssituasjon der du får utført oppgavene dine på en god måte. 
 2. Du kan snakke med din arbeidsleder om hva som er arbeidsgivers ansvar og hva som er arbeidsleder ansvar. Og så bør dere snakke om hva det er greit at du kontakter arbeidsgiver om. F.eks. kan det være kontrakt, politiattest, lønn o.l. Dersom du møter på utfordringer i jobb, skal du alltid ta opp dette med nærmeste leder før du evt. går videre. det vil si arbeidsleder/medarbeidsleder. Problemer løses oftest av de som er nærmest problemet. Tillitsvalgte kan trekkes inn i personalsaker, mens verneombud kan trekkes inn i forhold som angår arbeidsmiljøet.
 3. Du kan snakke om yrkesrollen din uten å bryte taushetsbelagt informasjon. Ta eierskap til hva BPA handler om. Sett deg først inn i taushetsplikten og bli kjent med reglene. Du og arbeidsleder bør snakke om at det kan være greit å diskutere assistentyrket i et kurs og i andre forum uten å røpe personsensitiv informasjon. Vær bevisst og forsiktig med hva du deler, formuler deg generelt, så unngår du å røpe sensitiv informasjon som kan spores tilbake til den du har jobb hos.

Hva motiverer deg til å ta eierskap til din yrkesrolle?

Et av de fineste komplimentene jeg har fått i BPA-skolen, var fra en personlig assistent som sa at kurset vårt var det første stedet der noen turte å tråkke i salaten og pirke i de tingene som mange har gått og tenkt på i det stille selv. Det motiverer meg til å fortsette i en respektfull tone. 

Takk for at du også engasjerer deg! 

Vær stolt av å jobbe i et yrke som ofte blir skapt i samspill mellom deg og den som leder sin egen assistanse for å ha et fritt og aktivt liv!

Legg gjerne igjen en kommentar om du har noe på hjertet eller hvis du har ønsker om tematikk og svar som bør finnes på denne siden.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *