Høstens kurs

BPA-skolen holder kurs for arbeidsledere og personlige assistenter lokalt i kommunen og over nettet. Vi samarbeider om kurs for saksbehandlere og BPA-rådgivere med Omsorgsjuss AS og har flere forelesere innen emner som er aktuelle for arbeidsledere og personlige assistenter.

Morten Andresen har utviklet nye HMS-kurs for personlige assistenter, arbeidsledere, verneombud og tillitsvalgte. I 2023/24 har vi veiledet mindre og større kommuner i å lage gode rutiner for BPA-drift og kontrakter – en spennende og lærerik prosess. Ta kontakt om dere ønsker kurs med veiledning på telefon 93 01 89 95 eller send e-post til hege@bpa-skolen.no

Kurskalender

21.-22. oktober har vi grunnkurs for arbeidsledere i sentrum av Oslo

Sted: Thon Conference Uninversitetsgaten, Universitetsgaten 26, 0162 Oslo

Tidspunkt: 10-16 begge dager

Innhold: Kurset gir innsikt i BPA-ordningen som verktøy for å oppnå selvbestemmelse og deltakelse i samfunnet, med fokus på egne mål for den personlige assistansen og ledelse av personlige assistenter. Kurset tar for seg hvilke rettigheter, plikter og muligheter arbeidsleder og ev. medarbeidsleder har i sin(e) rolle(r) og som nærmeste leder for personlige assistenter. Herunder ansvar for kvaliteten i opplæring og daglig drift av assistansen/vedtaket innvilget av kommunen. Deltaker får innføring i gjeldende regelverk og lokale føringer som påvirker handlingsrommet for aktører i BPA-feltet, med veiledning på hvilke forhold som kan påvirkes gjennom dialog, rapportering, medvirkning og brukerstyring.

Kurset har fokus på målet med BPA, avklaringer av hva som er personlig assistanse og hva som ev. er helsehjelp og hvilke krav dette stiller til arbeidsleder og ansatte. Ingen «lever livet i et rundskriv», men arbeidsleder kan ha nytte av å lære om regelverk og myndighetsføringer som skal bidra til et vedtak om BPA skal driftes forsvarlig. Kurset tar for oss ansvarsfordeling mellom kommune, arbeidsgiver, arbeidsleder og ansatte. Vi viser gode eksempler på organisering og drift av BPA, samt avklaringer som er nyttige å ha om veiledning og støttefunksjoner for arbeidsleder ved etablering av BPA-ordningen. Kurset tar for seg rutiner for rekruttering, opplæring, avklaringer i prøvetid, arbeidstidsplanlegging, ferieavvikling, vikarordninger, kontraktsforhold, kommunikasjon og lederstil, krav til rapportering, medarbeidersamtale, personalmøter, kulturanalyse for godt arbeidsmiljø i BPA-ordningene, internkontroll og risikovurderinger, tillitsvalgt-ordninger og verneombud, rolleavklaring, etisk refleksjon, verktøy for daglig drift, utgiftsdekning, planlegging og gjennomføring av reiser, m.m.

Metode: Det veksles mellom forelesning, dialog, erfaringsutveksling, film, individuelle oppgaver og gruppearbeid. Deltakere kan sende inn spørsmål i forkant av kurset om ønskelig.

Fullstendig program sendes til deltakere når det er nok påmeldte til at kurset gjennomføres.

Praktisk informasjon: Kurslokalene ligger sentralt i sentrum av Oslo Karl Johans gt/Universitetsgaten. Flere overnattingsmuligheter i nærheten av kurslokalet. Om ønskelig kan det arrangeres felles middag på kvelden med deltakere og ev. assistenter. Gi beskjed ved påmelding om dette er ønskelig

Pris: 5.400,- inkluderer kaffe, te, pauseservering og lunsj, samt opplæringsmateriell og kursbevis.

Påmelding: kan sendes inn fra kommunens administrasjon eller tilrettelegger/leverandør, eller av deltaker. Merk meldingen «påmelding arbeidslederkurs Oslo», deltaker(ne)s navn og kontaktinformasjon til hege@bpa-skolen.no

18. november har vi kurs for personlige assistenter i sentrum av Oslo

Sted: Thon Conference Uninversitetsgaten, Universitetsgaten 26, 0162 Oslo

Tidspunkt: 09-15

Innhold: Kurset gir økt innsikt i hva BPA-yrket er, med fokus på variasjoner for hva den personlige assistansen kan bestå i, hva målet med assistansen til den som har valgt å lede BPA-ordningen selv kan handle om, og hvordan dette påvirker rolleforståelsen i ulike BPA-ordninger. Kurset gir kunnskap om arbeidsleders ansvar for den personlige assistansen og opplæring av assistentene, samt hvilke rettigheter, plikter og muligheter som ligger til BPA-yrket.

Assistenter skal har rett til, og skal selv bidra til, at arbeidssituasjonen er helsebringende og meningsfull, samt at arbeidsleder oppnår sine mål med BPA-ordninga. Kurset gir rom for erfaringsutveksling og refleksjon rundt hvilke rammer som muliggjør dette, ved en innføring i kulturanalyse for BPA-ordninger. Kurset tar for seg ansvarsfordeling mellom arbeidsgiver, arbeidsleder/medarbeidsleder og ansatte. Vi ser nærmere på lokale føringer for drift av BPA og hvordan dette påvirker assistenters arbeidssituasjon og rolleforståelse. Vi ser nærmere på avklaringer i kontrakter og stillingsbeskrivelser, med fokus på medvirkningsplikt i arbeidet og rett til tilstrekkelig opplæring i oppgavene (herunder ev. helsehjelp). Vi viser til ulike former for kommunikasjon mellom arbeidsleder, kolleger, ev. samarbeidende personell og arbeidsgiver. Vi tar for oss avklaringer i BPA-ordninger for personer som ikke leder helt på egenhånd.

– Hva vil det si å gå rett tjenestevei i BPA-ordninger? Hva innebærer taushetsplikten og unntak fra denne? Hvordan bidra til en god kultur på arbeidsplassen med lojalitet til BPA-ordningens rammer for kommunikasjon og gjensidig respekt for alle parter? Hvordan kartlegger vi risikovurderinger og hvem har ansvar for å sette inn tiltak som bedrer arbeidsmiljøet? Hva gjør et verneombud og en tillitsvalgt i BPA-ordningene? Hva er en tariffavtale og hvilke regler gjelder for arbeidstid, fritid, overtid og ferieavvikling? Hva må avtales i forkant av en reise på jobb som personlig assistent? Kan jeg si nei til en oppgave og har jeg rett på tilrettelegging i jobben? Når finner vi svar på spørsmål gjennom instrukser fra arbeidsleder, hvor kan vi finne de i gjeldende lovverk, hva står i arbeidskontrakten, og når står vi i et etisk dilemma? Vi ser nærmere på hvordan vi kan oppøve etisk refleksjon og innsikt i hvilke verdier som styrer arbeidet der vi jobber (hos leverandør/kommune, arbeidsleder og oss selv). BPA er et spennende arbeidsområde der opplæring og rammer for vårt arbeid gis av den som har BPA i eget liv, eller medabeidsleder. Samtidig er det nyttig å undersøke i fellesskap hvilke verktøy og systemer som kan bidra til god kommunikasjon og forsvarlig drift av ordningene i ulike arbeidsgivermodeller. Vi ønsker velkommen til kurs!

Metode: Det veksles mellom forelesning, film, dialog, erfaringsutveksling, oppgaver og gruppearbeid. Deltaker oppfordres til å avklare med arbeidsleder hva som ev. er OK å dele med hensyn til taushetsplikt. Se nærmere veiledning om dette på våre ressurssider for personlige assistenter og arbeidsledere.

Fullstendig program sendes ut til deltakere etter påmeldinger er tilstrekkelig til å gjennomføre kurset.

Pris: 3.800,- inkluderer kaffe/te, pauseservering og lunsj, samt opplæringsmateriell og kursbevis

Påmelding: sendes til hege@bpa-skolen.no Merk påmeldingen «Assistentkurs i Oslo» med deltaker(ne)s navn, kontaktinformasjon og tilhørighet til kommune/leverandør.

Lokale HMS-kurs for BPA-ordninger

Foreleser: Morten Andresen

Målgruppe: Tillitsvalgte, verneombud, arbeidsledere og personlige assistenter

Bestilling: Kurset kan skreddersys til egne grupper; både BPA-team, ansatte og tillitsvalgte og verneombud hos BPA-leverandør/kommunal arbeidsgiver, og i fagsamlinger for personlige assistenter.

Innhold i kurset:

Kurset tar utgangspunkt i regelverk som gjelder i arbeidslivet og erfaringer fra BPA-bransjen. Arbeidsmiljøloven står sentralt for kursets oppbygging, med særlig fokus på HMS. – Hva bidrar til trygge arbeidsplasser hvor tjenestene som ytes er gode etter ledelse av arbeidsleder, og arbeidstakerne trives og utvikler seg? Hva forventes av arbeidsleder, arbeidsgiver og hva er verneombudets rolle?

Kurset vektlegger nødvendigheten av god opplæring, samarbeid og ledelse, herunder strukturer som ivaretar god dette, f.eks. medarbeidersamtalen, gjennomgang av avvik og håndtering av uønskede hendelser. Kurset legger vekt på vanlige risikofaktorer og løsningsfokus i BPA-ordninger, med hensyn til relasjonell kompetanse, psykologiske jobbkrav og konflikthåndtering. En viktig del av kurset omhandler rettigheter og ressurser for personlige assistenter.

Om foreleser: Morten Andresen er Hovedverneombud i Uloba. Han jobber som personlig assistent, og har gjort det i 24 år nå. Det er ikke mange i Norge med så lang erfaring og vi er glad for å ha Morten med på laget. Morten holdt sitt første kurs 15. juni 2021 i anledning digital markering av dagen for personlige assistenter i Fagforbundet. Han er en dyktig og kunnskapsrik foreleser på tema som HMS og arbeidsrettslige spørsmål i BPA-ordningen. Morten har mye erfaring og humor som krydrer kursene med liv og etisk refleksjon.

Kursets varighet: fra 4 timer til heldagskurs som avtales ved bestilling

Kursform: Kurset kan enten gjennomføres i Teams over 4 timer eller ved innleid kursleder lokalt over en heldag, der deltakerne får anledning til å møtes fysisk og diskutere enkeltemner i grupper.

Introduksjonspris: 15.500,- for kurs i Teams. 25.000,- for kurs lokalt i kommunen/hos leverandør.

  • Sjekk ut våre nye ressurssider med informasjon til kommunene, arbeidsgivere, arbeidsledere og personlige assistenter.

Nettverk

Vi jobber med å etablere et nettverk for BPA-rådgivere, et for arbeidsledere og et for personlige assistenter i 2024. Vil du være med – så send oss en e-post.

Inger Lise Martinsen – BPA-kursleder

Inger Lise har hatt BPA i over 20 år og er veileder i BPA-skolen.

Inger Lise og jeg, Hege, har hatt en samtale om livet med BPA og alt som hører med – denne samtalen kan du lytte til og se på Youtube HER.

Ørjan Grut – kursleder i BPA-skolen

Ørjan er en erfaren arbeidsleder som kan stille opp i kurs for både saksbehandlere, arbeidsledere og personlige assistenter. Mer om Ørjan kan du lese på siden «om oss» her i BPA-skolen.

Lenas nye blogghjørne!

Lena Bjelland Pedersen er tidligere intervjuet av BPA-skolen og vant en skrivekonkurranse i februar. Etter dette har hun sendt oss flere tekster som vi er glad for å publisere i bloggen: Lenas BPA-hjørne finner du her!

Lena har et aktivt liv med BPA

Erfaringskonsulenter i BPA-skolen

Merete Aasen er en ung, sprudlende og klok kvinne med eget foretak «Språk og Sprell» og personlige assistenter. Hun har ønske om å hjelpe deg som arbeidsleder ved å dele erfaringer med BPA. Du kan lese mer om henne i korona-bloggserien vår her.

Send henne en e-post til merete@aasen.cx eller telefon 915 86 048

Veiledningen er gratis nå i Meretes introduksjonsperiode

Bilde av en smilende Merete Aasen som sitter hjemme på kjøkkenet med sol i vindusruta bak henne
Merete Aasen – arbeidsleder

Wenche Horn har også mye drivkraft og vilje. Hun har tidligere vært intervjuet i BPA-skolen om pandemien og du vil snart bli bedre kjent med henne i en ny podcast hos oss. Kommer i april!

Wenche og assistenten Nils Bernt på tur i sola

Anbefaler også å følge bloggen til Marianne Trydal Skeie her.

BPA-bloggen

Her finner du faglig påfyll, erfaringsutveksling og quizer fra BPA-skolen.

Intervju med BPA-aktører om koronapandemien

Podcaster

Lytt til Fagprat – en podcast for medlemmer i Fagforbundet. Marte Saugestad intervjuer Hege W. Larsen i en podcastepisode om BPA her

Hør fagprat på Spotify om BPA for assistenter. Bilde av en dataskjerm med symbol for input av høretelefoner.

Marianne Knudsen og Ida Hauge Dignes har den spreke podcasten «Hemma»

Jørgen Foss og Monica Haugen har også en flott podcast «Folk Flest»

BPA i sosiale medier

På Instagram finner du BPA-skolen, «En BPAs hverdag» og mange av interesseorganisasjonenes kontoer (Løvemammaene, NHF, FFO m.fler). Her finner du også mange av BPA-leverandørene. Det samme gjelder Facebook.

En personlig assistent og arbeidslederen står foran et stort bilde inne i Rådhuset i Oslo. Assistenten har en bærepose i hånda og lener seg mot arbeidslederen mens de analyserer maleriet sammen.
Arbeidsleder og personlig assistent analyserer samfunnsbildet

Digitale BPA-kaféer

Følg med på Fagforbundets lokale digitale BPA-kafeer og nettkurs sammen med BPA-skolen denne våren. Datoer finner du nedenfor:

7. mars blir det ny digital BPA-kafé for personlige assistenter klokken 17:30-19:00

Kontakt din lokale forening for å melde deg på. Gratis deltakelse for alle medlemmer og ikke-medlemmer.