BPA-skolen ønsker å være bidragsyter til at alle personlige assistenter skal kunne ta eierskap til denne flotte yrkestittelen!

Her er en ressursside til deg som ønsker å fordype deg i yrkesrollen din. Du som vil ta eierskap til den og framsnakke den – og tørre å si noe i debatten om framtidens BPA-rammer (regelverk, lokale avtaler, tariff osv.).

Hva er BPA-yrket?

BPA er skapt av og for funksjonshemmede som vil ta eierskap i sitt liv gjennom arbeidsledelse og brukerstyring. BPA-ordningen kan øke muligheten til personens selvbestemmelse, selvledelse og et aktivt liv i samfunnet.

BPA er personlig assistanse og kan se forskjellig ut i ulike menneskers liv. Arbeidsleder rekrutterer og lærer opp en personlig assistent eller et team.

En arbeidsleder er en som leder BPA-ordninga på egenhånd. Samtidig er det også mulig at du er ansatt i en ordning hvor tjenestemottaker/bruker/hovedpersonen har en medarbeidsleder.

Illustrasjon - BPA med medarbeidsleder
Far kan være medarbeidsleder til sitt barn

Dette kan f.eks. være far som leder assistansen til sitt barn, eller et voksent barn som leder assistansen med sin mor (f.eks. ved kognitive utfordringer). BPA og ledelse kan se forskjellig ut og byr på mange unike samarbeidsmodeller.

Solidaritet

Selv om jeg har en arbeidsleder som er god til å lede, og som har et aktivt liv der jeg har en meningsfull jobb og en spennende arbeidshverdag, så kan det være andre som har utfordringer i sin jobb. I solidaritet med både arbeidsledere og assistenter tenker jeg at det er viktig at vi snakker fram de gode rammene for BPA-ordningen. Og at vi blir gode til å se hva som handler om strukturelle utfordringer (hva arbeidsgiver bør stille opp med av IT-verktøy og tjenester, hva som handler om kommunal praksis, konsesjoner for hvordan BPA driftes, fagforeningenes tariffavtaler osv.) og hva som er relasjonelle utfordringer mellom to eller flere personer.

Illustrasjon til test del 4 - Snakk om BPA

Plikter, rettigheter og muligheter i yrket

Du har en del rettigheter og plikter i yrket, mens arbeidsleder også har rettigheter og plikter som skal ivaretas. Denne balansen er viktig å finne ut av i hver enkelt ordning. Dere har rett til å få opplæring, og kan be om opplæring fra arbeidsgiver eller BPA-skolen/andre leverandører.

Arbeidsgiver har blant annet plikt til å sikre at BPA-ordningen er forsvarlig. 1. At tjenestene som ytes er forsvarlige, herunder at det er gitt tilstrekkelig opplæring for å utføre oppgavene på en god måte.

2. At arbeidsmiljøet er forsvarlig, herunder at det gjennomføres medarbeidersamtaler, internkontroll (risikoanalyse) mm.

Illustrasjon til test del 6 - Snakk om BPA

Ansettelse

Du har rett til en skriftlig arbeidsavtale og en fast stilling. Mange er i tillegg tilkallingsvikarer ved siden av fast stilling. Du skriver ansettelseskontrakt med arbeidsgiver (kommunen eller leverandør eller arbeidslederens eget selskap). Det er arbeidsgiver som utbetaler lønn.

Arbeidsgiver er den eneste som formelt kan ansette og gi oppsigelse til assistent. Arbeidslederens plikter er blant annet å rekruttere og gi opplæring og veiledning til personlige assistenter. I tillegg vil arbeidsleder ha plikt til å rapportere til kommunen om enkelte ting:

Vedtaket som arbeidsleder har forteller hvor mange timer assistanse som er innvilget fra kommunen. I tillegg står det hva slags assistanse som er innvilget. Dette er et personlig dokument som eies av arbeidsleder. Det du som assistent får innsyn i er altså ikke enkeltvedtaket om BPA. 

Dokumenter som regulerer jobben:

 1. Arbeidskontrakten (med arbeidsgiver)
 2. Stillingsbeskrivelsen (utarbeides av arbeidsleder med hver ansatt)
 3. Taushetserklæringen (du signerer denne og får opplæring)
 4. Eventuelle tariffavtaler med fagforening lokalt der du jobber
 5. Arbeidsplanen
 6. Eventuelle ukeplaner og dagsplaner
 7. Politiattesten

Illustrasjon til test del 9 - Snakk om BPA

Illustrasjon til test del 9 - Snakk om BPA

Arbeidsleder vil få opplæring i sin rolle og sine oppgaver med å administrere timene i vedtaket inn i en arbeidsplan.

At du er ansatt hos en arbeidsgiver gir deg økt trygghet i jobben. For eksempel om du skulle oppleve at BPA-ordningen til din arbeidsleder opphører, så skal du ha mulighet til å få tilbud om et nytt arbeidssted før evt. oppsigelse.

Arbeidsleder leder det daglig samarbeidet og vil avtale med arbeidsgiver hvorvidt det er ønskelig med mer støttefunksjoner. For eksempel varierer det om arbeidsleder holder medarbeidersamtaler med sine ansatte alene eller med representant fra arbeidsgiver.

Arbeidsmiljøloven og ferieloven gjelder i BPA-ordningene så vel som i alle andre yrker i Norge. Her har du en del rettigheter som arbeidsleder tar hensyn til i planleggingen av arbeidet. Du skal også medvirke til at samarbeidet fungerer: det er trygt, forutsigbart og meningsfullt å gå på jobb.

Taushetsplikten gjelder i BPA-ordningen. Dette er det viktig å få god opplæring om og mulighet til å snakke med arbeidsleder om i det daglige. Nettopp fordi det er et yrke der du følger personen i sitt liv og dere kan møte på ulike situasjoner der taushetsplikten blir satt på prøve. Da er det nyttig å ha snakket på forhånd om hva som forventes av deg. Det er dessuten mulig at arbeidsleder samtykker til at du er fritatt taushetsplikten (der du kan røpe at du er assistent) i enkelte situasjoner.

NB! Dette samtykket kan trekkes tilbake når som helst, så det er viktig å bli trygge på hverandre slik at man ikke gjør feil. Det er strenge regler når det gjelder taushetsplikt. Og det er laget først og fremst for å sikre at befolkningen tør å kontakte kommunen når de får et behov for tjenester. Da skal man være trygg på at ingen røper at du er tjenestemottaker. Så når BPA blir en såpass frigjørende ordning der du følger med ut i samfunnet og assisterer, blir det viktig å snakke om hva dette gir rom for av mulige løsninger.

– Er det sånn at din arbeidsleder syns det er OK å fortelle at du er assistenten, så kanskje det kan gjøre en forskjell for hvordan du bærer yrkestittelen? Og hvordan arbeidsleder bærer seg selv, der dere påvirker samfunnets holdninger i møtet med de rundt dere? Det er uansett opp til arbeidsleder å bestemme, evt. tjenestemottaker som har medarbeidsleder.

Samarbeid

Vi tilbyr flere verktøy for å skape en god kultur i BPA-ordningene her i BPA-skolen. Bestill et kurs om dere vil lære mer. En god kultur i BPA-ordningen starter med å snakke om hva slags verdier man har til felles og hva som skal styre samarbeidet. Så kan man analysere om dette faktisk stemmer med praksis – at verdiene kommer til uttrykk i samarbeidet.

Illustrasjon til test del 8 - Snakk om BPA

Det er viktig å alltid respektere brukerstyringa. Samtidig er det forskjell på en BPA-ordning hvor assistenter kan møtes i personalmøter med arbeidsleder en gang innimellom, og de ordningene hvor man bruker taushetsplikten som grunnlag for å holde kolleger fra å snakke med hverandre. Å ha et meningsfullt arbeid kan for mange bety muligheten til å snakke med både leder og kolleger. Med klare rammer for hva som er greit å dele i fellesskap, vil åpenhet og medvirkning kunne bidra til trivsel og fellesskap.

Veivalg

Med årene har jeg fått økt innsikt i dilemmaer, muligheter og regler som jeg gjerne vil gi deg mulighet til å utforske på egenhånd. Vi har laget noen refleksjonskort i Fagforbundet som kan være mulige å ta i bruk for å diskutere generelle utfordringer i BPA. Disse finner du nederst på siden.

Holdninger og gjensidig respekt

Marte Saugestad og Hege W. Larsen intervjuet Arne Lein, tidligere Forbundsleder i NHF om samarbeid og trygghet i BPA-ordningen.

 

Eierskap til BPA-yrket!

Kanskje mest viktig er det for deg som assistent å være søkende og reflektert. Det å ha mulighet til å drøfte jobb-utførelsen din med arbeidsleder og andre assistenter og med arbeidsgiver kan gjøre stor forskjell for om du trives og blir i jobben over tid. Du har rett til medvirkning i jobben din (jf. AML).

Denne siden vil utvikles videre med tida, helst i samspill med deg. Vi starter med det som er mest grunnleggende nyttig for deg.

Din rett til opplæring i BPA-yrket

For at du skal kunne yte god assistanse er du nødt til å få tilstrekkelig og god nok opplæring i oppgavene, som gis av din arbeidsleder. I tillegg skal du ha mulighet til å lære deg pliktene og rettighetene dine i jobb. Det kan vi gi i form av kurs eller du kan be om opplæring av arbeidsleder og arbeidsgiver. Kommunen har et ansvar for forsvarlighet i tjenestene som arbeidslederen din har, og forsvarlighet i arbeidsmiljøet for deg som jobber i BPA-ordningen.

Dette ansvaret gjør at kommunen også skal være med på å sikre at du har fått god nok opplæring i jobben din. Særlig viktig er det at dere bruker denne retten når dere får oppgaver som ikke normalt er å anse som personlig assistanse, men mer omfattende helsehjelp. Da skal dere kunne kontakte lege, sykepleier og andre ressurser som kan gi dere nødvendig opplæring. Bildet nedenfor er hentet ut av en nettside vi har laget for å gi veiledning om BPA-ordningas ulike assistansemuligheter på www.snakkombpa.no Det er gratis og her får du kunnskap om hva som er personlig assistanse – som er unntatt dokumentasjonsplikt. Og hva som defineres som helsehjelp – som ofte kan bidra til at du får mer opplæring av helsepersonell i enkelte oppgaver og at du og arbeidsleder dokumenterer disse oppgavene. Det må avklares med kommunen om arbeidsleder selv kan og vil gi opplæring eller samarbeide med helsepersonell for at tjenestene ytes riktig og sikkert.

Illustrasjon til test del 3 - Snakk om BPA

Smittevern, utstyr og rutiner

I korona-situasjonen er det viktig at dere får opplæring i smittevern og god hygiene. Arbeidsgiver og dere skal gjennomføre en risikoanalyse ifht. rutiner, utstyr og bemanning. Dersom det påvises smitte i en BPA-ordning der du jobber, vil arbeidsgiver og kommunen påse at du får opplæring og nødvendig utstyr. Du skal kjenne deg trygg i jobb. Snakk med arbeidsleder om hvordan du har det.

Bemanning

Det er arbeidslederens ansvar å sikre nok vikarer i sin BPA-ordning. Du er å anse som samfunnskritisk personell og har rett til barnehage- og SFO dersom du må jobbe i perioder hvor dette tilbudet ellers er stengt som følge av korona. Arbeidsgiver samarbeider med arbeidsleder dersom det blir fravær blant en eller flere ansatte i en periode. I en akutt situasjon kan arbeidsgiver beordre deg på jobb, men over tid skal det utarbeides arbeidsplaner som sikrer at du har en forsvarlig arbeidsmengde og tid, og at det er nok vikarer å velge blant. (Det er ikke lov å planlegge overtid, dette skal kun brukes når det er helt nødvendig). Det er ikke ditt ansvar alene som ansatt å påse at det er nok bemanning i en BPA-ordning. Dette ansvaret arbeidsleder har tatt på seg.

Kommunens ansvar for å sikre tjenester til arbeidsleder

I ytterste konsekvens vil en arbeidsleder som mangler assistenter kunne kontakte sin kommune og ha rett til å få det som da omtales som «nødvendig helsehjelp», som betyr at hjemmetjenestene kan utføre de mest nødvendige oppgaver som trengs. I en pandemi er det derimot kanskje ekstra viktig at det er dere kjente og faste ansatte som rokkerer. Blir det sykemeldinger er det ofte dere som kan finne løsninger som er nærmest «problemet». Snakk med arbeidsleder og arbeidsgiver og lag planer. Lykke til!

Sykemelding

Arbeidsleder og arbeidsgiver skal få beskjed om du benytter egenmelding. Ved langtids sykemelding fra din fastlege skal arbeidsgiver følge opp deg som arbeidstaker. Du skal møte opp til samtaler og det skal vurderes om det kan tilrettelegges i arbeidet for at du skal kunne stå i jobb. Rettigheter og plikter som arbeidtaker har kan du lese mer om hos www.arbeidstilsynet.no

Idebanken har mye viktig informasjon her

Til deg som vil lese og lære mer om BPA:

 1. Internett-ressurser for personlige assistenter
  1. arbeidstilsynet.no gir deg masse nyttig informasjon om normale regler i norsk arbeidsliv, som du er en del av. Dersom arbeidsgiver skal søke om dispensasjon fra Arbeidsmiljølovens §10 om arbeidstid, kontaktes Arbeidstilsynet. Evt. søkes det direkte hos en fagforening som har tariffavtale med din arbeidsgiver (f.eks. har ULOBA avtale med Fagforbundet).
   1. Eksempelvis: Et team med 8 assistenter skal jobbe lengre vakter enn hva arbeidsmiljøloven åpner for, og det søkes derfor etter dispensasjon fra loven hos arbeidstilsynet. Dette må dere ansatte selv gå med på for at det skal godkjenens.
  2. Jobbannonser for BPA-jobber finner du her:
   1. nav.no
   2. finn.no
   3. jobbnorge.no
   4. jobbsafari.no
   5. Hos de ulike leverandørene kan du finne jobbannonser.
   6. I tillegg vil BPA-skolen forsøke å tilby annonser for BPA-jobber og vikarjobber i løpet av 2021. Dette for alle leverandører og kommuner som ønsker å sikre mer bemanning ved sykdom, koronasituasjonen. I tillegg til at assistenter gjennom annonsen kan delta på vårt gratis nettkurs i BPA før tiltredelse i jobb.
  3. Interesseorganisasjoner som jobber med BPA-rammeverk
   1. I Norge har vi to idelle aktører som er arbeidsgivere i BPA-markedet; JAG assistanse og ULOBA
   2. I tillegg finnes sterke interesseorganisasjoner som påvirker hvordan BPA-ordninga formes i Norge, blant annet Norges Handikapforbund og Fellesorganisasjonen for Funksjonshemmede
   3. Fagforeningene jobber for å sikre gode arbeidsvilkår for assistenter. Her finner du Fagforbundet og Delta.
   4. Arbeidsgiverorganisasjonene sikrer arbeidsgiverens rettigheter og plikter:
    1. KS er hovedorganisasjon for kommunal sektor
    2. Virke, NHO og Spekter er hovedorganisasjoner for privat sektor.
  4. På Facebook finnes åpne og lukkede BPA-sider/ grupper du kan følge/være med i diskusjonsforum:
   1. BPA Norge
   2. BPA-skolen
   3. BPA-portalen
   4. Personlig assistent i Fagforbundet
 2. Lovverk finner du på www.lovdata.no:
  1. Helse- og omsorgstjenesteloven regulerer BPA for alle som skal søke om å organisere sin egen assistanse fra kommunen.
   1. Kommunen har ansvar for å gi god informasjon om BPA på sine nettsider. Her har vi laget en veileder du kan vurdere om din kommune innfrir på en god måte, og skrive inn til din kommune dersom de er feilinformasjon der.
  2. Pasient- og brukerrettighetsloven er med på å sikre nettopp rettigheter for alle som søker om BPA eller klager på vedtak.
  3. Rundskriv I-20/2000 (foreldet/gammelt), I-15/2005 og I-9/2015 handler om BPA.
  4. Arbeidsmiljøloven gjelder for alle personlige assistenter
  5. Ferieloven gjelder alle personlige assistenter
  6. Helsepersonelloven gjelder for alle som yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven. Loven er «profesjonsnøytral» og vil derfor omfatte personlige assistenter i BPA, i tillegg til autorisert helsepersonell som jobber som sykepleiere, helsefagarbeidere, vernepleiere mm. Du har plikter og rettigheter etter denne lov, f.eks. taushetsplikten og opplysningsplikten. I tillegg påvirkes bestemmelser i denne loven noen ganger av brukerstyringen i BPA. BPA er f.eks. unntatt dokumentasjonsplikt, med mindre det er spesielle hensyn som gjør det nødvendig for å sikre forsvarlighet i enkelte oppgaver i enkelte BPA-ordninger.
  7. Forvaltningsloven vil gjelde for din arbeidsleders søknader om BPA. Den påvirker saksgangen ved at f.eks. vil den som søker om BPA ha rett til riktig og tilstrekkelig informasjon,
  8. veiledning og medvirkning i sin sak.
  9. Standard Norge er en aktør som har vært med på å utarbeide en offentlig standardkontrakt på BPA. Den brukes av kommunen når den gir fra seg arbeidsgiveransvaret for deg som ansatt til en privat aktør (leverandør). Norsk Standard NS 8435 er en standard mal på avtale mellom arbeidsgiver, arbeidsleder og kommunen.
   1. Som du ser har ikke assistenter egentlig noe i dette forholdet å gjøre direkte, da vi ansettes i egen arbeidsavtale med arbeidsgiver når vi har søkt en jobb og tildeles stillingen. Likevel påvirkes vi indirekte av de forholdene som reguleres i kontrkaten, f.eks. hvordan din opplæring skal gjennomføres. Det kan være nyttig å sette seg inn i dette og bruke din stemme gjennom fagforeninger om du vil endre på noe.
   2. Øvrige ressurssider om BPA-lovverk og rammer er FN-konvensjonen om rettigheter for mennesker med funksjonsnedsettelser (CRPD), www.helsedirektoratet.nowww.regjeringen.no, www.helsenorge.no, www.arbeidstilsynet.no
 3. www.snakkomBPA.no er en gratis nettside vi har laget sammen med Marianne Skattum i Omsorgsjuss og flere andre. Denne siden er laget for å styrke dialogen mellom søkere og saksbehandlere i BPA-saker, men vil absolutt kunne gi deg som assistent mulighet til å forstå mer av BPA-rammene for ditt yrke om du går gjennom testen. Du vil raskt se at vi blant annet har en test for den som leder BPA selv og en annen for den som trenger en nærstående som «medarbeidsleder»: som assistent vil du kunne jobbe i mange ulike ordninger.
 4. Varslings- og Klageinstanser du bør kjenne til:
  1. For personlige assistenter gjelder plikten til å varsle forsvarlig dersom det er trakassering, utpressing eller mobbing i jobben f.eks. Du skal altså gå til nærmeste leder først (din arbeidsleder) og søke å løse konflikten på et lavest mulig nivå, før du går videre oppover i organisasjonen for å varsle. Når du varsler arbeidsgiver kan det hende arbeidstilsynet trekkes inn. Vi har også sett saker som er blitt tatt opp i rettssystemet når assistenter har opplevd seg forbigått og urettferdig behandlet i sin jobb. F.eks. er det en høyesterettsdom som påvirker din rett til å bli i jobben dersom arbeidsleder skifter leverandør midt i ansettelsesforholdet. Dommen finner du her hos lovdata.
  2. Som de fleste er kjent med vil folk som ikke får innvilget søknad om BPA (eller som får for få timer i sitt vedtak) ha rett til å klage inn sin sak til kommunen, som da sender klagen videre til Pasient- og brukerombudet hvis de ikke endrer sin avgjørelse selv. Dersom klagen fra Pasient- og brukerombudet ikke etterleves av kommunen, kan det også tas opp hos Sivilombusmannen. 
  3. Tvang og makt: vedtak, tiltak og opplæringstiltak
   1. Dersom du jobber i en BPA-ordning der dere benytter dere av tiltak som har med bruk av tvang og makt å gjøre, SKAL det være et vedtak fra Fylkesmannen om at det er lov å bruke tvang og makt etter lov om Helse- og omsorgstjenester kapittel 9.
   2. Dersom du jobber i en slik BPA-ordning skal du bruke din rett og plikt til å be om tilstrekkelig opplæring inntil du opplever at du utfører dine oppgaver på en forsvarlig og god måte.
 5. Opplæringsmuligheter i BPA
  1. BPA-skolen og andre kursleverandører tilbyr opplæring for assistenter, arbeidsledere og saksbehandlere. Vi i BPA-skolen har egne kursmoduler rettet mot ulike BPA-ordninger i etableringsåret, samt også rettet mot ulike faglige retninger. Vi samarbeider og med Fagakademiet og fagforbundet.
  2. Våre kursmoduler finner du her. Vi har flere kursmoduler og flere dyktige forelesere med ulik bakgrunn i BPA.
  3. Gratis BPA-introduksjonskurs har vi laget sammen med Fagforbundet på på www.fagifokus.no.

Midler til opplæring?

   1. Arbeidsgiver skal sikre deg tilstrekkelig opplæring, både i form av daglige instrukser fra arbeidsleder og egne fagdager (normalt sett). Om du ønsker kurs i BPA-skolen eller trenger opplæring i medisinhåndtering, hjelpemidler, tilrettelegging i jobb, faglig påfyll fra helsepersonell i relevante arbeisoppgaver, smittevern (koronatiltak) så skal arbeidsgiver dekke dine utgifter slik at du får gjort din jobb forsvarlig.
   2. Fagforeninger du er medlem hos, kan tilby å dekke din opplæring som medlem. I tillegg har Fylkesmannen øremerkede opplæringsmidler, som din kommune kan søke på for å sikre dere opplæring i en BPA-ordning, årlig. Dette kan gi deg og arbeidsleder opplæring, oppfriskningskurs mm.
   3. Vi jobber med å revidere vår håndbok for assistenter.

Se gjerne ulike dokumentarer om BPA og drøft innholdet:

    1. Ed Roberts – Free Wheeling (IL-bevegelsens far)
    2. Intervju med Bente Skansgård – Pionér og BPA-ordningas mor i Norge. Intervjuet er laget av ULOBA.
    3. Serien «Søsken» og dokumentaren «Brevet til Jens» av Filmskaper Mari Storstein.
    4. Tidligere leder i NHF, Arne Lein, har Marte Saugestad og jeg intervjuet om trygghet i BPA-ordningen for assistenter i 2018. Dette ligger ute på vimeo.
    5. Intervju med personlige assistenter om yrket finnes det mye av på www.youtube.no fra MS-foreningen, Uloba, osv.
    6. En humoristisk vri på assistentyrket finner du på svensk, fra «Brukaren och assistenten» samt også på NRK underholdning med Robert Stoltenberg og Monica Haugen.
     1. Jeg legger ut noen oppgaver til disse film-kildene som du kan løse alene eller med arbeidsleder og kolleger.

Faglitteratur/forskning/erfaringsrapporter

     1. Det finnes flere tiårs forskningsrapporter gjort av Ole Petter Askheim, Ingrid Guldvik, Jan Andersen og Ingvild S. Begg ved Østlandsforskning (F.eks. «Fra lydighet til Lederskap»). Hvis du googler disse navnene og BPA vil du få flere treff.
     2. Etter at Østlandsforskning ga stafettpinnen videre til Rokkansenteret, har de gitt ut en rapport om erfaringer med rettighetsfestingen av BPA.
     3. Uloba, FFO, JAG assistanse og NHF har laget egne erfaringsrapporter som følgeevaluering av rettighetsfestingen. Disse finner du på nettet.
     4. Vi legger snart ut noen oppgaver til disse rapportene som kan få deg til å reflektere over hvordan dette påvirker ditt yrke.

Hva kan du gjøre for å påvirke din jobb? Du har medvirkningsrett og plikt i din jobb. Det betyr at du skal bidra til at arbeidsmiljøet er godt og at tjenestene du er med på å lever i form av oppgaver du utfører, skal være forsvarlige. Det dreier seg om samarbeid og opplæring fra arbeidsleder og arbeidsgiver. Be om mer opplæring om det trengs. Benytt deg av verktøy som medarbeidersamtalene og personalmøter hvis du vil påvirke hvordan arbeidssituasjonen din er. Respekter brukerstyringen, men bruk stemmen din.

    1. Bli mer kjent med Independent Living-bevegelsens grunnpilarer om BPA. Les mer på www.uloba.no, eller gå et kurs hos BPA-skolen, eller se www.independentliving.org,
    2. Ta initiativ til å delta i Fagseminarer, kurs og samlinger som er relevante for deres arbeid og samarbeid.
    3. Det er lov til å organisere seg som assistent om du vil stå sterkere i jobben og være med på å sikre at foreningene kan jobbe fram gode Tariffavtaler med Hovedorganisasjonene Virke og NHO (for private leverandører i BPA), samt KS (for kommunene som er arbeidsgiver i BPA).
    4. Skriv inn til Norsk Offentlig Utvalg som nå evaluerer BPA-ordningen i Norge, om du har noe på hjertet.

Bestill gratis refleksjonskort på www.fagforbundet.no om du er medlem. 

Spørsmål jeg har stått med som assistent har vært f.eks:

 1. Kan jeg si nei til å utføre enkelte oppgaver i jobben?

2. Når er det greit at jeg tar kontakt med arbeidsgiver direkte?

3. Kan jeg diskutere yrkesrollen med andre uten å bryte taushetsplikten?

Svar jeg tidlig har fått klart for meg:

 1. Ja, såklart kan jeg si både ja og nei til oppgaver i jobben. Dette vør avklares så tidlig som mulig for å unngå feilansettelser. Husk at opplæring blir gitt i jobben og at du har mulighet til å sette grenser. Dette er grunnen til at jobbintervjuet skal handle om å bli kjent med oppgavene og forventningene til deg som arbeidstaker før du evt. får tilbud om jobb og takker ja til jobben. Det anbefales at arbeidslederen legger frem en stillingsbeskrivelse før intervjuet, slik at du kan lese gjennom hvilke oppgaver du vil få og samtidig spille inn hva du tenker at du kan mestre og eventuelle forbehold eller spørsmål. Dersom du f.eks. har helseutfordringer som det bør tas hensyn til så har du rett til en trygg og arbeidssituasjon der du får utført oppgavene dine på en god måte. Arbeidsgiver er den som formelt ansetter.
 2. Du kan snakke med din arbeidsleder om hva som er arbeidsgivers ansvar og hva som er arbeidsleder ansvar. Og så bør dere snakke om hva det er greit at du kontakter arbeidsgiver om. F.eks. kan det være kontrakt, politiattest, lønn o.l. Dersom du møter på utfordringer i jobb, skal du alltid ta opp dette med nærmeste leder før du evt. går videre. det vil si arbeidsleder/medarbeidsleder. Problemer løses oftest av de nærmest problemet. Tillitsvalgte kan og trekkes inn i personalsaker, mens verneombud trekkes inn i forhold som angår arbeidsmiljøet.
 3. Du kan snakke om yrkesrollen din uten å bryte taushetsbelagt informasjon. Ta eierskap til hva BPA handler om. Sett deg først inn i taushetsplikten og bli kjent med reglene. Du og arbeidsleder bør snakke om det kan være greit å diskutere assistentyrket i et kurs og i forum uten å røpe personsensitiv informasjon om din leder. Vær bevisst og forsiktig med hva du selv deler og formulert deg generelt, så unngår du å røpe sensitiv informasjon som kan spores tilbake til den du har jobb hos.
Hør på Fagprat på Spotify om BPA.

Podcasten #Fagprat på Spotify intervjues hovedtillitsvalgt Morten Andresen og jeg om BPA av Marte Saugestad.

Hva motiverer deg til å ta eierskap til din yrkesrolle?

Et av de fineste komplimentene jeg har fått i BPA-skolen, var fra en personlig assistent som sa at kurset vårt var det første stedet der noen turte å tråkke ut i salaten og pirke i de tingene som mange har gått og tenkt på i det stille selv. Det motiverer meg til å fortsette i en respektfull tone.

Takk for at du også engasjerer deg!

Vær stolt av å jobbe i et yrke som ofte blir skapt i samspill med deg og den som leder sin egen assistanse for å ha et fritt og aktivt liv!