BPA i korona-pandemien

Smittevern i BPA-ordningene

Informasjon og råd på denne siden er gitt til

  1. personlige assistenter
  2. arbeidsledere
  3. arbeidsgiver og kommunen

Til deg som er personlig assistent

Du gjør nå en svært viktig jobb og anses som kritisk samfunnspersonell. 

Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon skal dette testes. Følg råd om smittevern fra FHI i og utenfor jobb.

Dine barn har krav på tilbud i skole/bhg. om du som kritisk samfunnspersonell må på jobb.

Opplæring

Arbeidsgiver har plikt til å sikre sine ansatte opplæring, så du kan utføre dine oppgaver forsvarlig (Arbeidstilsynet). Du har rett til lønn under opplæring (kilde). Dette inkluderer opplæring i nye rutiner for smittevern, og nødvendig utstyr for å utføre oppgavene dine (AML Kap. 3 §3-2 (2)).

Du har plikt til å medvirke til et trygt arbeid (AML kap. 2 §2-3 (2) bokstav a)

– Har du det bra?

For å sikre at du har en trygg arbeidsplass med meningsfulle oppgaver som du trives med, skal du ta del i risikovurderingsarbeidet på jobb. Les mer her. Snakk med arbeidsleder om dine behov og medvirk til gode tiltak.

  • Bruker dere personalmøter og medarbeidersamtalen nå?
  • Kanskje er det nå nødvendig å gjøre om litt på stillingsbeskrivelsen?
  • Jobb med å ivareta hverandres behov i en spesiell hverdag.
  • Skap en god kultur på arbeidsplassen ved å delta aktivt i HMS-arbeidet.

Har du spørsmål, kontakt arbeidsleder først, så arbeidsgiver/tillitsvalgte/fagforening/ BPA-skolen.

Fagforbundet holdt gratis webinarer med BPA-skolen i 2020. Nye datoer:

Agder, 11.02.2021 klokken 17-19

Ta kontakt med Fagforbundet lokalt for påmelding
eller send epost til Hege@bpa-skolen.no så hjelper jeg deg videre. Du MÅ ikke være medlem, for å delta. Fagforbundet vil nå ut til alle assistenter, så meld deg på. Kontakt ditt lokale forbund om du ikke finner et tilbud i ditt område.

Les mer om smittevern i BPA:

Smittevern i sykehjem, overfor personer med psykisk utviklingshemming, overfor personer med demenssykdommer og i BPA-ordninger

Ressurssider:

Helsedepartementet

Helsedirektoratet

Folkehelseinstituttet

Helsenorge

Arbeidsrettslige spørsmål og svar:

Arbeidstilsynets temaside om Koronavirus

Fagforbundet om Koronasituasjonen 

E-læring

Assistenter og arbeidsledere, samt familie og nærstående kan ta gratis kurs om BPA, smittehygieniske renhold, samt om smittevern på www.fagifokus.no

Kursene er spisset mot helseinstitusjoner, men mye av kompetansen kan overføres også i BPA.

Til deg som er arbeidsleder

Du gjør nå en viktig jobb med å ivareta dine egne tjenester organisert som BPA, og med å å ivareta din situasjon og dine egne ansattes arbeidsmiljø.

– Har du det du trenger fra arbeidsgiver?

Dere skal ha nødvendig utstyr for å sikre hygienetiltakene i jobb og utarbeide beredskapsplaner. Det kan handle om å sikre vikarer og samarbeid med kommunen dersom det oppstår smitte. Vi er her om du har spørsmål. Vi lærer også av å høre fra dere, så ta kontakt!

Vi hører fra personlige assistenter som har det bra i jobb i disse tider, og håper det gjelder også hos deg. Noen har endret på arbeidsplanene sine og antall ansatte som jobber av gangen. Noen er i risikogruppa eller har ansatte i risikogruppa. Mange har rekruttert nye vikarer. Noen har flyttet til foreldre/kjæreste uten assistanse for en periode.

Les her om Torstein Lerhol, som flyttet hjem til fjells med assistentene sine!

Vi lærer av hverandre i en ny bloggserie om BPA og korona:

Lær av andres erfaringer i bloggserien vår

Vi har holdt et gratis webseminar med Norges Handikapforbund 15. april. Du kan lese mer om webinaret her.

PS. NHF har mange nyttige webinarer som kan være aktuelle i disse tider.

Tilbud til arbeidsledere:

Vi setter opp et nytt gratis webinar for erfaringsutveksling mellom arbeidsledere i januar, 2021.

2 timer i Teams fra klokken 10-12. Påmelding sendes til hege@bpa-skolen.no

Risokoanalyse/vikarer/beredskap

Som nevnt over, er risikoanalyser nødvendige å gjennomføre nå. Samarbeid med arbeidsgiver/bedriftshelsetjenesten for hvordan dere gjør dette. Samtidig bør dere lage beredskapsplaner, som analyserer deres behov for vikarer og samarbeid med arbeidsgiver/kommunen. Her kan dere kople mulige tilgjengelige ressurser lokalt og avklare med arbeidsgiver og kommunen hva som er mulig å få til.

Om en arbeidsleder ikke får til å skaffe vikarer i denne tida, skal kommunene tilby tjenester i form av å dekke «nødvendig helsehjelp». (Husk at dersom leverandør er inne i bildet, har også leverandøren plikt til å være med på å sikre at det er nok vikarer/at tjenester blir gitt, før kommunen trer inn).

I disse tider vil det kunne være avlastende for kommunene at arbeidsleder har vikarer selv. Da vil arbeidsleder både kunne administrere sine timer som før, ha få ansatte å forholde seg til, samtidig som kommunens øvrige tjenesteytere kan fristilles til å yte tjenester til andre tjenestemottakere. Samarbeid, dialog og felles fokus er nøkkelen til å få dette til.

Husk skriftlig arbeidsavtale og politiattest ved nye ansettelser! 

  • Når vi møtes i døra?

Kanskje har du både BPA og helsetjenester i tillegg? Hvordan samarbeider dere når tjenesteyterne skal «møtes i døra?» Tenk smittevern og finn gode rutiner. Ta kontakt med leverandør/kommune for å få utstyr fra kommunen som bestiller.

Nærstående

Snakk med kommunen/arbeidsgiver med hensyn til å bruke nærstående som assistenter i korte perioder. Men ta hensyn til helse/situasjonen til pårørende, dersom de er i risikogruppa.

Hold avstand. Vask hender. Ha god hostehygiene.

Ta godt vare på dere selv og hverandre – og følg råd fra myndighetene!

Til arbeidsgiver og kommunen

Først og fremst – de fleste vi har snakket med i disse månedene har skrytt veldig av både kommunen og leverandører i forhold til avklaringer, informasjon og hjelp. Dere har helt sikkert allerede gjort en stor jobb i disse månedene med unntakstilstand og en «ny hverdag».

De rådene som er gitt til arbeidsleder og personlige assistenter over, bygger på forventninger til arbeidsgiver og kommunen. Blant annet vil vi i BPA-skolen bidra til at alle kjenner sine rettigheter og plikter, slik at det også er mulig å finne løsninger lokalt og tenke høyt sammen. Dette innebærer at alle får veildning, informasjonsskriv og opplæring i hva smittevern omhandler.

Hygiene

Arbeidsgiver må sikre at alle BPA-arbeidsplasser har tilstrekkelig utstyr for å sikre håndvask og overflatedesinfeksjon ((AML Kap. 3 §3-2 (2)). Dette er ikke utgifter som skal pålegges verken arbeidsleder, arbeidsleders familie eller assistentene. Vi har lært at noen arbeidsgivere og kommuner samarbeider om å sikre utstyr dersom det oppstår smitte i en enkeltordning, der ansatte må fortsette å jobbe for å sikre tjenestene/nødvendig helsehjelp.

Kommunen har et overordna ansvar for forsvarlighet i tjenestene uavhengig av om kommunen selv er arbeidsgiver eller ikke.

Rutiner, opplæring og samarbeid

Rutiner for daglig ledelse av arbeidet bør vurderes i en risikoanalyse med tiltak som kan følges opp med arbeidsgiver og kommunen. Nye tiltak kan handle om opplæring i smittevern, men også nye oppgaver i assistentrollen.

Noen arbeidsledere kan kanskje ønske at de faste assistentene utfører mer av oppgavene som ellers gis fra kommunens helsepersonell. Vil dere da spille på lag og gi opplæring i nye oppgaver som kan kreve mer opplæring og evt. journalføring? Hva er best for arbeidsleder og arbeidstakernes trygghet for tjenestene og trygghet i jobben?

Trygghet

Har dere dialog med arbeidsledere og ansatte? For å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø bør det avklares forhold som mange kanskje går rundt og lurer på. Bidra til at arbeidsleder snakker med sine ansatte om hvordan de har de i denne perioden. Avklar misforståelser om bemanning, sykemeldinger osv.

Å dele erfaringer

Bruk erfaringene dere får underveis og del med samarbeidspartnere. Vi i BPA-skolen setter også pris på erfaringsutveksling. Les vår blogg her og kontakt oss om dere vil være med på å dele erfaringer med våre følgere.

Om BPA-søknader i «disse tider»

Det kan være en god idé at flere tar ansvar for egen BPA-ordning med rekruttering, opplæring og ledelse av personlige assistenter, i en tid der kommunene kan stå i fare for å ha et høyt press på øvrig helsepersonell. – Kanskje er tiden inne for å tenke nytt med hensyn til både BPA og andre mellomløsninger i organiseringa av assistanse og helsehjelp?

Forsideillustrasjon

Snakk om BPA!

Bruk vårt gratis veiledningsverktøy  www.snakkombpa.no om du som søker og du som saksbehandler trenger verktøy for å vurdere tjenestetype, omfang og organiseringsmetode! Lykke til!

Alt godt, fra Hege Weimand Larsen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *